תקנון

תנאים כלליים/תנאי רכישה כלליים

 

להלן תנאים כלליים ותנאי רכישה של חברת 'גבס קינג פתרונות לענף הגבס'.

רכישה/הזמנת מוצרים/סחורה מחברתנו ('גבס קינג') מהווה אישור להסכמתך לקבלת התנאים שלהלן:

 

תנאי החוזה הבאים שלנו ברי תוקף על כל אספקה והשירותים שלנו ליזמים או/ו לקוחות (כלומר לכל קשרים עסקיים בהווה ובעתיד). כל סטייה, מונחים כלליים, מונחים סותרים או/ו תנאים של הלקוח לא הפכים לחלק בלתי נפרד מהחוזה, גם אם ידועים או מוכרים, אלא אם כן תנאים אלו הוסכמו במפורש בכתב.

כריתת החוזה

ההצעות שלנו הן ללא התחייבות וחובה. על ידי ביצוע ההזמנה של הלקוח, שבה הלקוח מכריז על כוונתו לרכוש את הסחורה שהוזמנה. המוכר ('גבס קינג') יאשר את הזמנה על ידי טופס אישור הזמנה בכתב תוך חודש ימים (30 יום). לפיכך, החוזה ייכנס לתוקף עם קבלת אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

הזמנתו של הלקוח - אישור ההזמנה בכתב, כפוף לתנאי הרכישה ותנאים כלליים, ההסכמים חוזיים יהווה חלק בלתי נפרד ומהותי לתוכן החוזה. אין הסכמים מילוליים או/ו הסכמים שנאמרו בעל פה יחולו על החוזה ותנאי הרכישה.

האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן בלבד, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר לגבי המוצרים השונים הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר שום הבטחה לתוצאה כלשהי, או אחריות לאופן הפעולה של המוצרים. 

משלוח

המשלוחים יבוצעו ממפעלו או/ו ממחסנו של היצרן, אלא אם כן הוסכם אחרת. לבקשתו של הלקוח, אנו נספק את הסחורה עד כניסת המבנה או למיקום חלופי שסוכם מראש ובעוד מועד מול הלקוח המזמין.', אלא אם סוכם אחרת מול היצרן או הלקוח.

נזק שיגרם בגין תאונה מקרית במהלך המשלוח או/ו נזק שנגרם לסחורה ולמוצרים מתוצאה כלשהי יחול על הלקוח בנקודת הזמן שבה הסחורה נמסרה ללקוח, לסוכן מטעמו, מוביל מטעמו, או כל אדם, גוף אחר שמייצג את הלקוח המזמין, לקוח עמו נחתם החוזה. אנו לא מחויבים לחוזה ביטוח המשלוח או/ו ביטוח תחבורה, אלא אם כן הוסכם במפורש עם הלקוח.

אספקה

עמידה במועדי אספקה יתקיימו אך ורק כאשר כל התנאים מתקיימים, כאשר היתרים ואישורים  דרושים התקבלו מצד הלקוח, כמו גם הקפדה על התנאים המוסכמים של תנאי התשלום וכל התחייבויות אחרות של הלקוח המזמין. במקרה דרישות אלה לא מתקיימים, מועד האספקה יוארך בהתאם.

כל נזק עקב מעשיו של כוח עליון (נסיבות ואירועים בלתי צפויים שמעבר לשליטתנו, שלא יכלו להימנע או, למשל סכסוכי עבודה, מלחמה, אש, מכשולי תחבורה, מחסור בחומרי גלם, סנקציות רשמיות כו'.), במסגרת זמן ההשפעה שלהם עשוי להשעות את מחויבות המשלוח שלנו, גם אם משלוח כבר מתעכב. 

התקנה

יש להתקין את כל פרופילי הגבס בברגים וחומרי עזר מאושרים בתקן,לעבוד בהתאם לתקנים העדכניים ובכל זמן העבודה עם פרופילי הגבס יש להשתמש בציוד מגן מתאים.

תנאי תשלום ומחירים

המחירים בהצעה או/ו בהזמנה כוללים את מחירי הסחורה, אריזה, איסוף, ביטוח המשלוח אלא אם כן צוין אחרת.

כל התחייבות למתן שירותים נוספים מלבד מסירת הטובין, לדוגמא הרכבה, התקנה, חיבור, בדיקות פונקציונליות, הרצה או/ו הכשרה של צוות, הלקוח יישא בכל ההוצאות הנובעות לשירותים אלה, בנוסף למחיר המוסכם בהזמנה.

אנו שמורים לעצמנו את הזכות לשנות את המחירים שלנו בהתאם, אם - לאחר חתימת החוזה - עלויות הייצור שלנו או/ו עלות המשלוח גדלו כתוצאה של נסיבות שאינן בשליטתנו (למשל עלייה בתעריפי שילוח, עלויות חומרים, מסים וכו '), אנו ניידע את הלקוח על עליית מחירים לפני מסירת הטובין.

החשבוניות הן לפירעון מידי עם קבלה, הצדדים מסכימים על החובה לבצע תשלום לא יאוחר מארבעה עשרה (14) ימים עם קבלת החשבונית. במקרה של מחדל מצד הלקוח, זכאית החברה ''גבס קינג'' לריבית פיגורים בשיעור המותר בחוק  מעל הסכום לתשלום המצוין בחשבונית. הלקוח יכול לקזז את תשלום עם טענות בלתי מעורערות או שמבוססות על פי חוק.

רכוש החברה

כל הסחורה והמוצרים נשארים בבעלות הבלעדית של החברה 'גבס קינג' עד לפירעון המלא של התשלום. במקרה של אי עמידה בתנאי תשלום או/ו הפרה בהסכם/חוזה מצד הלקוח, תהיה זכאית חברת 'גבס קינג' לתבוע את הסחורה או/ו את מוצריה וכל זאת כאשר הלקוח הוא זה שיישא בהוצאות בגין החזרת הציוד למפעל היצרן. כל הסחורה שנמסרה או סופקה על ידינו תישארנה רכושה הבלעדי שלנו ('גבס קינג') עד למילוי והתקיימות כל סעיפי החוזה הנחתם בעת הזמנת הסחורה.

-------------

כל האמור לעיל הוא מידע כללי בלבד. כל התנאים והסעיפים הדרושים יסוכמו בכתב  לפני הזמנה או/ו רכישה של המוצרים מחברת 'גבס קינג'. אין לראות בכתוב בסיס/עילה לתביעה משפטית כלשהי מצד הלקוח.

למידע נוסף והזמנות צרו עמנו קשר